MISSIE EN VISIE

Limburgse Stichting Autisme maakt deel uit van vzw Stijn en onderschrijft de missie van de vzw.

MISSIE

De centra die deel uitmaken van vzw Stijn willen op een deskundige en geïnspireerde wijze het welzijn van personen met een handicap bevorderen. De oprichters van de vzw hebben gekozen om te vertrekken vanuit de christelijke inspiratie om de dienstverlening en organisatie uit te bouwen.

Limburgse Stichting Autisme biedt een professionele en kwaliteitsvolle mobiele, ambulante begeleiding aan gezinnen met  kinderen, jongeren en volwassenen met autisme.

VISIE

Dienstverlening

Voor onze dienstverlening is het belangrijk dat we de mens in zijn totaliteit benaderen. Daarom hebben we oog voor de lichamelijke, psychische, relationele en existentiële aspecten van het mens-zijn. We trachten een gedifferentieerde en flexibele begeleiding uit te bouwen op maat van de hulpvrager. Deze hulpverlening kan inhouden: informatie en advies, trajectbegeleiding, zorgconsulentschap, werken aan beeldvorming in functie van de begeleiding, psychosociale begeleiding, ontwikkelingsbegeleiding, netwerkontwikkeling, pedagogische begeleiding, ondersteuning van de gezinsleden, begeleiding naar reguliere of bijzondere circuits, nazorg.

 

Bij onze dienstverlening gaat ons handelen uit van de erkenning van ieders mogelijkheden en beperkingen. De mogelijkheden willen we ontplooien en de beperkingen aanvaarden. Hierbij doen we een beroep op een zo groot mogelijke inbreng van de persoon in kwestie. We houden rekening met diens behoeften, keuzes, vragen en verlangens.

 

In de begeleiding houden we rekening met de keuzes, vragen, wensen en de draagkracht van de cliënt en zijn omgeving. Op deze manier reiken we de personen met een handicap kansen aan om een leven uit te bouwen dat zo normaal is als mogelijk en zo speciaal is als nodig. 

De hulpverlening is dubbel en tweezijdig gericht.

 

Dubbel gericht

De begeleiding vanuit de thuisbegeleiding speelt zich af op verschillende vlakken. Er is de hulpvraag vanuit de persoon met de handicap en er stellen zich ook vragen vanuit de gezinscontext. De begeleiding richt zich dus op de persoon met de handicap en op zijn omgeving.

Tweezijdig gericht

Het antwoord op hulpvragen dient ook tweezijdig gericht te zijn, enerzijds het bieden van gespecialiseerde hulp en anderzijds het stimuleren van zelfhulp.

Via wederzijdse integratie wensen we een positief contact te realiseren tussen de personen met een handicap en personen zonder handicap. We spannen ons in om voor de personen in begeleiding een weg te effenen naar de ruimere samenleving toe. Daarnaast nodigen we de gemeenschap uit om op weg te gaan met hun medemens met beperkingen.

Binnen LSA wordt van het personeel een hartelijke, geëngageerde en deskundige dienstverlening verwacht. Via permanente vorming van het personeel dragen we bij tot een kwalitatieve zorgverlening.

De waarden die we belangrijk vinden in de begeleiding zijn:

 

 • eerlijkheid, integriteit en echtheid

 • open communicatie

 • flexibiliteit

 • respect voor de eigenheid van ieder persoon, elke persoon zien we als een volwaardige burger van de samenleving

 • respect voor de waarden en normen van het gezin

 • respect voor de filosofische of godsdienstige overtuiging van de cliënt/het gezin

 • respect voor de privacy van de gebruiker

 • respect voor eigen keuzes van de persoon en/of het gezin

 

DOELSTELLINGEN T.A.V. DE DOELROEP

Onze strategische doelstellingen, opgenomen in de strategiekaart, zijn:

 • Een begeleiding bieden die kwalitatief het best aansluit bij de vraag en noden van de cliënt en zijn netwerk.

 • Alle zorgvragen verkennen en samen actief zoeken naar het geschikte aanbod.

 

Onze operationele doelstellingen:

We stellen als doel dat de cliënt en/of de leefomgeving, eventueel andere diensten, meer inzicht krijgen in de mogelijkheden en beperkingen van de persoon met de handicap en weten hoe hiermee om te gaan, zodat de begeleiding (tijdelijk of definitief) overbodig wordt.

We bewerkstelligen het ontplooien van mogelijkheden, het ombuigen van beperkingen naar mogelijkheden, het leren leven met beperkingen.

De gezinsleden leren hun weg te vinden in de hulpverlening die het beste inspeelt op de noden van de persoon met een handicap en dit zowel in de reguliere als in de bijzondere dienstverlening.

Elke mens moet de kans krijgen om uit te groeien tot een unieke en volwaardige persoon. Het is ons streefdoel om iedere persoon kansen te geven om een eigen levensweg te gaan, in relatie met anderen, zodat de kwaliteit van leven voor de betrokken persoon bevredigend is.

In afwachting van de opstart van de thuisbegeleiding worden de hulpvragen verkend om na te gaan of cliënten/hun gezin al een beroep kunnen doen op een ander aanbod of een deelaanbod kunnen bekomen.

 

De strategie en de doelstellingen staan beschreven in de strategiekaart van vzw Stijn. Daarin staat ook beschreven op welke manier wij de doelstellingen willen bereiken. Om de vijf jaar worden de doelstellingen en de strategie herbekeken en aangepast. Vanuit DAB en LSA onderschrijven we deze strategiekaart.

GESCHREVEN REFERENTIEKADER

De zorgverlening is een complex gebeuren waarin verschillende partijen betrokken zijn: de hulpvrager en het sociaal milieu waar hij/zij toe behoort, de individuele hulpverlener en het team waarbinnen hij/zij werkt, de hulpverleningsorganisatie en het hele netwerk waarmee wordt samengewerkt, de overheid en de samenleving.

Deze vier partijen zijn niet zomaar als toeschouwers bij de hulpverlening betrokken. Het zijn actoren die elk een eigen bijdrage leveren tot het welslagen van de hulpverlening. Maar ze doen dit vanuit een eigen waardegevoeligheid.

Er staan verschillende waarden op het spel tijdens de hulpverlening waartussen een spanningsveld kan ontstaan: bewogenheid en deskundigheid, verbondenheid en autonomie, helpen en controleren, individueel welzijn en sociale rechtvaardigheid, zelfstandigheid en bemoeizorg, efficiëntie en kwaliteit, hulpverlening en recht, individueel en structureel, vrijwillig en professioneel, rechten en plichten.

De prioriteit blijft echter het aanbieden van een kwaliteitsgerichte, vraaggestuurde zorg aan de gebruikers.

 

Integriteit

We vinden het zeer belangrijk om onze cliënten te zien als volwaardige personen met hun mogelijkheden en daarnaast respect te hebben voor hun grenzen bepaald door de beperkingen.

We geloven erin dat zij kunnen groeien naar een (aan)gepaste plaats in onze samenleving en alzo bijdragen aan ieders maatschappelijk welzijn.

Vanuit de thuisbegeleidingsdienst vertalen we dit door:

 • samen met elke cliënt en het gezin te zoeken naar zijn/haar mogelijkheden en competenties en deze leren benutten/ontwikkelen

 • samen met elke cliënt en het gezin te streven naar een zo zelfstandig mogelijk leven

 • samen met de cliënt en het gezin te zoeken naar diensten aangeboden vanuit de gewone samenleving en indien nodig aan te sluiten bij de gespecialiseerde zorg

 • aandacht te hebben voor de verschillende levensterreinen (school, dagbesteding, werk, wonen, sociale relaties, seksualiteitsbeleving, vrije tijd, toekomst, …)

 • respect en waardering te hebben voor de eigenheid van onze cliënt

 • aandacht te hebben voor de veiligheid van de cliënt en indien nodig maatregelen nemen of de nodige hulpverlening op gang brengen ingeval de cliënt wordt geconfronteerd met grensoverschrijdend gedrag.

 

We bieden gelijkwaardige kansen ongeacht:

 • etnische afkomst

 • geslacht of seksuele geaardheid

 • sociale en economische/financiële status

 • politieke of filosofische strekking

 

De eigen levensgeschiedenis bepaalt in aanzienlijke mate een aantal waarden en normen die niet noodzakelijk terug te vinden zijn bij de gebruiker. Soms zijn deze verschillen zo groot dat het niet eenvoudig is om deze andere waarden en normen van de gebruiker te accepteren. We stimuleren de begeleiders om hierover open te communiceren en een reflectie te vragen via teamoverleg of individueel overleg.

 

Betrokkenheid

In de begeleiding wordt vertrokken van de hulpvraag van de cliënt en in samenwerking met de cliënt en het ruimere gezinssysteem wordt deze verduidelijkt en uitgewerkt.

De stappen die ondernomen worden in de begeleiding gebeuren in onderling overleg.

Het begeleidingsplan is een weerslag van deze stappen en wordt met de cliënt besproken.

 

Privacy

De diensten waarborgen het recht op respect voor de privacy van de cliënt. Op de dienst wordt een dossier bijgehouden van de persoon in begeleiding. Deze gegevens worden verwerkt vanuit de doelstelling een optimale dienstverlening aan te bieden. Het bewaren en verwerken van dergelijke gegevens is onderworpen aan de GDPR-wetgeving. De dienst zal externe vertrouwelijke gegevens enkel opvragen indien de gebruiker zijn of haar toelating hiervoor gegeven heeft. Deze informatie moet bovendien bijdragen tot de efficiëntie van de hulpverlening. Het doorsturen van informatie naar andere diensten of personen kan enkel mits goedkeuring door de gebruiker of zijn wettelijke vertegenwoordiger.

 

Doordat ons werkterrein de thuissituatie van de cliënt is, begeven we ons op hun privéterrein.

Op dit vlak tonen we respect voor hun privacy door:

- de bezoeken te plannen in overleg met het gezin

- via open communicatie proberen duidelijkheid te krijgen over terreinen waaraan gewerkt kan worden; open communicatie betekent ook dat er veel kan worden gezegd, maar op een respectvolle manier.

- in de begeleiding rekening te houden met de levenspatronen, waarden en normen van het gezin.

 

De missie, visie, waarden, doelstellingen, het geschreven referentiekader worden als volgt bekendgemaakt:

 

 • aan het personeel via de onthaalbrochure, op de N-schijf en via de website 

 • aan de gebruikers via de website en via de algemene bepalingen in de Individuele Dienstverleningsovereenkomst

 • aan derden via de website.